Untitled

Автоматизирана система за управление на ферма за аквакултури (АСУФА)

 

Еко Аквакултури разработва автоматизирана система за управление на ферма за аквакултури (АСУФА). Тя се изгражда и напасва спрямо нуждите на всяка отделна фермата на модулен принцип. Степента на автоматизация на фермите е строго индивидуална и зависи от желанието наклиента. В много случай не се влага нищо повече от система за мониторинг и контрол на кислородното съдържание във водата.

 

АСУФА може да изпълниява всички процеси по мониторинг и контрол във вашата ферма, които познанията на науката и технологиите в момента позволяват. Специалистите на фирма Еко Аквакултури са се нагърбили с тази не лека задача да разработят система, която да обхване всички аспекти на производството и да е в пълна помощ на собствениците на фермата. АСУФА се разработва на модулен принцип. Клиентите на фирмата могат да избират, кой модул им е необходим и да използват само него. В последствие системата може да се надгражда.

 

 

 

По-важни модули на АСУФА:

Мониторинг и контрол на помпите в производството. Съвременните помпи имат електронен контрол „Modbus“ и АСУФА го интегрира в себе си. Алармира при евентуално спиране или затруднение на работата на помпата. Докладва и записва в базите данни изразходваното количество електрическа енергия ежечасно, ежедневно, седмично, месечно и годишно.

 

Контрол на температурата на водата. АСУФА следи за правилната работа на системата и наблюдава съоръженията включени в нея. Алармира при евентуални спирания и неправомерна работа. Докладва и записва в базите данни изразходваното количество електрическа енергия. Климатизацията се извършва от сложна система от машини и оборудване, като термопомпи, процентни вентили, трипътни вентили и лигиката на работата им е записана в АСУФА. Системата следи температурата на входящата вода, околната температура и наглася работата на съоръженията по предварително зададен алгоритъм.

 

Мониторинг и контрол на разтвореният кислород във водата. Кислородното съдържание във водата за производство е първият лимитиращ фактор на средата. При липса на кислород отглежданите организми умират за броени минути. При пределни гъстоти на посадката, които обикновено се задават в свръхинтензивните производства за да се постигне ефективност на бъдещата ферма, кислородното съдържание е с максимален приоритет.

 

Осигиряване на чист кислород. Доставката на чист кислород е необходимост в съвременните интензивни стопанства. Чрез нея е възможно да се вдигнат добивите с увеличение на гъстотите на посадката. Поради високият приоритет на системата е добре да се предвидят два независими източника за снабдяване с чист кислород:

  1. Кислороден генератор;
  2. Криогенен съд или система от бутилки със сгъстен кислород;

АСУФА контролира пътищата за доставка на кислород, източниците и количеството, което се подава в басейните за риба.

 

Автоматичната система за хранене (АСХ) е специализирана система за изхранване на избраните организми. АСУФА внедрява АСХ във визуализиращите устройства от където може да се управлява целият процес на храненето.

 

Осветление и осветеност. Осветлението или фотопериодът влияе директно върху обмяната на веществата на произвежданите организми. Чрез него могат да се регулира храненето и активността на поведението на организмите. Има много възможности за регулация на осветлението и осветеността според нуждите на орглежданите организми. Регулиране от тъмно до максимално светло. Времево регулиране (фотопериод). Ефекти на изгрев и залез. АСУФА може да регулира всичко това.

 

Мониторинг на данните и визуализация. Всички данни се визуализират с помощта на подходящ интерфейс върху компютърни монитори. АСУФА използва собствен VPC и специализирана база данни на сървър и на отдалечен дейта център.

 

Съхранение на данни. Всички данни ще се записват на твърди дискове в самия сървър (сървърите). Твърдите дискове работят в RAID режим. Възможно е дублиране на данните в отдалечена външна база данни за по-голяма сигурност.

 

Телефонни апликации. Управленският състав на фермата има възможността да използва специализирани програми (apps) на телефоните си, които предоставят достъп до отделни информационни бази от АСУФА. Всички аларми от АСУФА също се излъчват и на тези специализирани програми.

 

Модули. АСУФА е създадена на модулен принцип и може да се разширява при желанието на собствениците. Тя може да обхваща задачи по производството, преработката, счетоводство, документопоток, статистики и др. Тя е от типа open source и дава възможност за  усвояване и доработка на програмните продукти от всеки , който има достъп и има съответната квалификация.