Untitled

Биофлок система

 

Биофлок системата се основава на производство във високо хетерoтрофна среда. В нея участват много и различни организми с различни изисквания към храната и средата, която използват. Тази среда оползотворява пълноценно всички постъпили вещества, което я прави стабилна и перспективна за производство на различни видове аквакултури. Разнообразните съобщества от микроорганизми в такава система са отговорни за протичането на био-пречистващи процеси, които подобряват качествата на водата и правят възможно отглеждането на други организми като риби или скариди. Същността на биофлок технологията е да се оползотворят всички вещества от отпада на рибите и неоползотворената храна. Аеробните бактерии, например, разграждат амоняка от отпадните вещества до нитрити и в последствие до нитрати. В системи като RAS (рециркулационни системи), биологичното пречистване приключва до тук и нитратите се натрупват в системата,и се отстраняват механично от нея. В биофлок системата нитратите се оползотворяват и разграждат от други (азотфиксиращи) микроорганизми. В биофлок системата се образуват конгломерати от различни видове бактерии, цилиати, нематоди и други организми с различни хранителни изисквания, които представляват така наречените флоци. Всеки флок се заражда от парченце екскремент или неизядена от водните организми храна. В последствие, флоците преобразуват отпадните продукти в собствен белтък, който спомага за изхранването на целевите (таргетните) водни организми. Средата се контролира косвено, чрез поддържане на съотношението C/N (въглерод/азот). Храната в тази система е основен фактор. Използва се храна с ниско съдържание на азот. Добавят се въглехидрати и така се контролира кръговратът на азота.

Еко Аквакултури въведе експериментално тази система за първи път в България през 2008 година. Произведени бяха скариди и тилапия в биофлок система.  Мястото на биофлок системите при производство на аквакултури е между високотехнологичните рециркулационни системи и конвенционалното рибовъдство. Биофлок системите рециклират водата за отглеждане, като рециркулационните системи, но са значително по-евтини по отношение на първоначалните и оперативните инвестиции.

 

Основното предимство на биофлок системата е незначителната обмяна на водата. Добавя се прясна вода единствено за да компенсира загубите от изпаренията. От съвременна гледна точка, когато източниците на сладка вода са съществено ограничени и недостатъчни, това е подходящият и икономически оправдан тип система за производство.

 

Множество експерименти са извършени по отношение използването на натрупания протеин от микроорганизмите в биофлок системата, като източник на допълнителна белтъчна храна за отглежданите таргетни организми. Счита се, че при производството на тилапия в биофлок система е възможно да се редуцира около 40% от необходимата храната, а при производството на скариди до 30%. Това е и много удобен метод за отглеждане на скаридите  Litopenaeus vannamei (Boone, 1931). Биофлок системата се използва повсеместно за производството на тези скариди.