Untitled

Избор на подходящ терен за аквакултури (осъвременена)

 

Стартът на реализация на вашето намерение за инвестиция във ферма за аквакултури винаги е свързан с намиране на подходящ терен. Задачата не е лесна, особено за хора, които се сблъскват за първи път с този проблем. Редица фактори влияят върху този избор и всички от тях могат да се окажат лимитиращи и спиращи реализацията в последствие. Внимателният подход от друга страна би улеснил реализацията на инвестиционното намерение и би допринесъл за дълга и безпроблемна работа на бъдещата ферма за аквакултури.

При избора на подходящ терен за аквакултури трябва да се внимава за следните характеристики на земята:

Водоизточник

 

Аквакултурите представляват стопанско отглеждане на водни организми предназначени за ползване от човек. В светлината на това определение става ясно че най-важният фактор за успешна реализация на намерение свързано с аквакултури е подходящ водоизточник. Отглеждането на тези водни организми е пряко свързано с физико-химичните качества на постъпващата в стопанството вода. Важни са следните критерии:

  1. лесен достъп до вода – високи подпочвени води, незамърсена река с добър целогодишен дебит или повърхностен воден обект, като язовир, езеро или воден изравнител;
  2. подходящи физико-химични качества – различните водни организми предназначени за отглеждане и консумация от човек имат различни изисквания за водата в която живеят.

 

Нашият опит показва, че в страната ни най-подходящи за аквакултури са подпочвените води. Те са най-малко замърсени и най-малко оползотворени. Притежават добри физико-химични качества за аквакултурни цели.

 

В много части на страната ни използването на земеделските площи е свързано с използване на пестициди, дефолианти и друга химия. широко използвани са химически торове и обогатители. Всички тези химикали в крайна сметка отиват в подпочвените води, езерата и реките. При избор на място за реализация на инвестиционното намерение е добре да се внимава и за тези фактори.

 

Често явление е наличието на тежки метали във водите на България. Такива води трябва да се избягват за производствените нужди. Изолирането от водата на тежките метали е скъпо удоволствие и изисква скъпи съоръжения и технологични решения.

Инфраструктура

 

Лесен достъп – една съвременна ферма за аквакултури работи 365 дни в годината, 24 часа в денонощието. Затруднения достъп до фермата би разстроил ритмичността на снабдяването и реализацията на готовата продукция;

 

Подходящи за аквакултури са земи на отстояние максимум 500 метра до път от националната пътна мрежа.

 

Наличие на електроизточник – използването на електричество в стопанствата е неизбежно и необходимо;

 

Подходящи за аквакултури земи са тези, които са до 100 метра от трафопост или друго съоръжение на електропреносната мрежа. Изграждането на елетропреносна мрежа е скъпо и рисково начинание, което трябва да се избягва. Не рядко производството на един или друг вид риба е съпътствано от странични производства. Едно такова производство е алги производството. Алгите са бъдещето на производството на енергия. Te натрупват 2000 пъти повече биомаса от рапицата например, като същевременно оползотворяват остатъчни „замърсители” в производствената вода. Технологиите за производство на биоетанол и биодизел от алги са добре известни и често използвани напоследък. При избора на терен за аквакултури със съпътстващо производство биодизел е добре да се има предвид евентуалната възможност за пласиране на произведената енергия.

 

Производството на собствена енергия би дало още по-голяма независимост и добавена стойност на бъдещото Ви начинание. Възможни методи са изграждане на ВЕЦ, където е възможно това, соларен парк или изгаряне на отпада от собствено производство. Всички тези възможности трябва да се обмислят добре при евентуални бъдещи начинания.

 

Наличие на река или отводнителен канал до терена;

В зависимост от избраната технология има различни методи за оползотворяване и изпускане на водите от аквакултури. Рециркулационните системи имат най-малък разход на използване на води и най-малка необходимост от изпускане на отпадни води. Обикновено от 1 до 5%. Нашите изследвания обаче показват, че за българските условия по-подходящи са модифицирани рециркулационни системи с по-висок обмен на водите. Все още в България няма необходимост от пестене на водните ресурси и след съответната обработка те могат да се заустят в близката река. Такива системи са значително по-пригодни от икономическа гледна точка за страната ни. Това условие налага в непосредствена близост до избраното място да има река в която да се заустват отпадните води.

Натура 2000

 

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

 

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

 

Много често подходящите терени за аквакултури са в конфликт с наличните защитени зони. Обикновено при покупка на терен за аквакултури, инвеститорите не обръщат внимание на този факт. Нито пък фирмите за недвижими имоти се интересуват от вашите бъдещи инвестиционни намерения свързани със земята. След това за да се определи дали съответното инвестиционно намерение е съвместимо се преминава към тежки и ненужни процедури. Оценките за съвместимост се извършват по реда на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Подробности и картов материал на защитените зони можете да намерите на сайта на Натура 2000.

 

Конвенционалните стопанства обикновено не са в конфликт с дейностите по Натура 2000.

Странични фактори

 

Не винаги търсещият подходящо място за аквакултури обръща внимание на други важни фактори поради стремежа си бързо да намери мястото или поради емоционален избор. Изключителна гледка например. Такива фактори могат да затруднят значително последващото развитие на новостроящата се ферма. Все пак не забравяйте че търсеният терен трябва да е подходящ за бизнес начинанието, а след това за отдих и веселие. Добрата страна на производството на аквакултури е, че почти винаги подходящите терени са далеч от натоварените градове, до красивите ни реки и язовири и е лесно да се съчетаят и двете неща.

 

Такива фактори са:

  1. наличие на електро далекопроводи с голяма мощтност – обикновено сервитутите им са значителни и „изяждат” голяма част от мястото, като затрудняват нормалното развитие на инфраструктурата на фермата;
  2. наличие на водопроводни или други магистрали под земята – на пръв поглед невидими инфраструктурни обекти, които също имат сервитути;
  3. вид на земята – земеделските земи са подходящи за предлаганото начинание, но съществуват и други земи (пасища, земи от горски фонд), които значително ще затруднят процедурите по изграждане на фермата. При избора на място трябва да се има предвид, че една съвременна ферма за аквакултури минава през целия инвестиционен процес на строителен обект. От изваждането на ПУП до всички актове за въвеждане в експлоатация;
  4. наличие на кадастрален план за развитие на местността – в много случай селищните системи имат изработен план за развитие на дадена местност. В тези планове има определени предназначения за бъдещо развитие. Инвестициите в аквакултури са сравнително дългосрочни инвестиции и трябва да се внимава да не противоречат на плана за развитие на местността. Това е от особена важност в инвестиции в крайбрежната зона на Черно море.
  5. близост на фермата до търговски единици – в последно време в световните медии се говори много за близостта на произведените аквакултури до местата за реализация на готовата продукция. Това са така наречените „ферма до маса” икономически модели. Малки ферми осигуряващи всекидневно най-високо качество прясна продукция на местните пазари;

Размер на земята

 

Размерът на земята за изграждане на съвременна ферма за аквакултура е пряко свързан с набелязаните цели, планирани количества за произвоство, необходима инфраструктура и идеи за бъдещо развитие. Най-общо трябва да се има предвид, че производство в рециркулационна ситема на 120 – 150 тона годишна продукция може да се побере в 1200 м2 изградено хале. В рециркулационните системи на фирмата ни производството на 300 т/г може да се реализира в 1500 м2 хале. Проточните системи изискват доста по-големи площи за реализация на същите количества готова продукция. Още 60 – 80% в необходимата сграда трябва да се предвидят за съпътстващи помещения, като стаи за почивка на персонала, санитарни възли, електро стаи, офиси и др.

 

Ифраструктурата и остстоянията по изисквания по закон при изготвянето на ПУП също "изяждат" 60 - 80% от необходимата земя.

 

Добре е да се предвиди земята за развитието на бъдещата ферма още в началото. Така ще се избегнат неуредици и трудности от евентуални бъдещи промени в цените на земя и услуги.

 

Според нас е добре да се разчита на 15 – 20 декара земя при реализирането на инвестиционно намерение във ферма за аквакултури. Тази земя би обезпечила сегашните и бъдещи планове на инвеститора.

Published