Untitled

Изработване на бизнес план за ферма за аквакултури

 

Специалистите от Еко Аквакултури са специализирана за изработване на бизнес планове за бизнес с аквакултури. Направили сме десетки бизнес планове за различни фирми в сектора. Работим тази дейност от 2007 година. 

Изработили сме бизнес планове за ферми за различни видове аквакултури. Някой от тях са:

 1. Калканова ферма;
 2. Ферма за европейска змиорка;
 3. Ферма за тилапия;
 4. Аквапонна инсталация за производство на тилапия и марули;
 5. Конвенционална ферма за пъстърва;

Бизнес планът е библията на производството. Той ви дава основата върху която проектирате бъдещите си печалби. От изключителна важност е да бъде направен добре и с добра визия за сектора. 

Съдържание на бизнес план за аквакултури

 

Повечето финансиращи организации имат собствени темплейти за бизнес плановете си. Всички те обаче съдържат в една или друга степен еднакви структури и модули. 

 

Бизнес плановете изработени от нас най-често съдържат следните основни раздели:

 1. Информация за предприемачите;
 2. Маркетингов план;
 3. Развитие на пазарите;
 4. Макрорамка;
 5. Секторен анализ;
 6. Определяне на целеви групи;
 7. Конкуренция;
 8. SWOT анализ;
 9. Маркетингов микс;
 10. Продукт;
 11. Цена;
 12. Място на реализация на продукцията;
 13. Описание на бизнеса;
 14. Цел на проекта;
 15. Технически параметри на проекта;
 16. Доставчици;
 17. Промоция;
 18. Персонал;
 19. Органиграми;
 20. Прогноза за бизнес дейността;
 21. Инвестиционен план и източници на финансиране;
 22. Счетоводен баланс;
 23. Анализ на приходите от продажби след реализация на инвестиционния проект;
 24. Анализ на разходите за дейността след реализацията на инвестиционния проект;
 25. Прогнозни разходи за суровини и материали;
 26. Прогнозни разходи за работна заплата;
 27. Прогнозни разходи за външни услуги;
 28. Прогнозен размер на амортизацията;
 29. Прогнозни разходи за лихви по ползвани кредити за целия кредитен период;
 30. Прогнозен размер на данъците;
 31. Прогнозен размер на кредита за оборотни средства;
 32. Прогнозни парични потоци;
 33. Икономически показатели;
 34. Нетна настояща стойност на инвестицията, норма на възвръщаемост и срок на откупуване на инвестицията;
 35. Вътрешна норма на възвръщаемост (IRR);
 36. Рентабилност;