Untitled

 

Задава се отваряне на новият програмен по "Програма за морско дело и рибарство 2020". От доверени източници разбрахме, че програмата може да стартира съвсем скоро. В тази връзка Ви представяме кратко резюме на най-търсената мярка - 2.2.

Програмата за морско дело и рибарство (2014 - 2020) има за цел да подпомогне бизнеса с аквакултури и устойчив улов от отворени води в ЕС и да го направи конкурентен.

Програмата съдържа следните приоритетни оси с техните мерки:

Приоритетна ос 1 (Насочени главно към дейности свързани с устойчив улов)

Мярка 1.1. Диверсификация и нови форми на доход;

Марка 1.2. Здраве и безопасност;

Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовните дейности;

Мярка 1.4. Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на риболова към защита на видовете;

Мярка 1.5. Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси;

Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности;

Мярка 1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов;

Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки;

Мярка 1.9. Риболов във вътрешните водоеми и водна флора и фауна във вътрешните водоеми;

Приоритетна ос 2 („Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”)

Мярка 2.1. Иновации;

Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура;

Мярка 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури;

Мярка 2.4. Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични аквакултури;

Мярка 2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги;

Приоритетни оси от 3 до 6 са насочени към подпомагане на административния капацитет и организациите на производителите.

Предвижданата от нас дейност пасва най-добре на приоритетна ос 2, мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура.

 

Процедура на мярка 2.2. ”Продуктивни инвестиции в аквакултура”

Дейностите, предвидени в мярка Продуктивни инвестиции в аквакултурите по отношение на продуктивните инвестиции в аквакултури, осъвременяването на обектите и диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурата, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

 

Цели на процедурата

 • увеличаване на асортимента на производството – нови видове;
 • повишаване на качеството или добавената стойност на продукцията (почистване, филетиране, първична преработка и др.);
 • модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;
 • подобряване на производствените характеристики на водоема;
 • подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;
 • подобряването и осъвременяването, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;
 • развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и екологичен смисъл);
 • целите на МНСПА;
 • намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.);
 • въвеждането на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни неизчерпаеми ресурси и бъдат използвани максимално, както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса);
 • ефективното използване на ресурсите, в това число потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи;
 • въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват количеството на използваната вода и лекарствени препарати,както и други химикалии;
 • подобряване качеството на водите чрез пречистване на отпадъчните води;
 • намаляване на еутрофикацията на водните тела.

 

Допустими кандидати

 1. За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

Кандидатите по точка 1 трябва да отговарят на следните изисквания:

 

1.1. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;

1.2. да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обект на подпомагане са съществуващи действащи стопанства;

1.3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата;

1.4. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.) ;

1.5. членовете на управителните органи на ЮЛ да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна дейност.

1.6. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията

1.7. да са микро-, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и представят декларация на основание чл. 4а ЗМСП;

1.8. предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 1.7 , да са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро;

1.9. да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по несъстоятелност;

1.10. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ);

 

Финансови условия

 1. Минимален размер на БФП по процедурата:

 

 1. Сектор „Малки проекти“

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 000 лева .

 1. Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства”

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лева

 1. Максимален размер на БФП по процедурата:

 

 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за бенефициент по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“ за целия програмен период е 1 400 000 лева
 • Един бенефициент няма право да подаде в рамките на един прием проектно предложение за сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ и за сектор „Рециркулация“.
 • За безвъзмездна финансова помощ може да се кандидатства с нов проект след извършване на окончателно плащане по предходен проект.
 1. Сектор „Малки проекти“:

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лева

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия програмен период за един бенифициент е 97 790 лв.

 1. 2. Сектор „Рециркулационни системи“:

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000 лева

3.Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства:

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 550 000 лева

Бюджет на процедурата:

 

18 872 000 лв.

 

Сектор „Малки проекти“:

2 000 000 лв.

Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“:

16 872 000 лв.

Интензитет

Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП – до 50%

Максимален интензитет на помощта за дейности за предприятия, непопадащи в определението за МСП –  до 30%

 

Допустими дейности по процедурата

 1. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:

1.1. продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен матариал;

1.2. диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите видове;

1.3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора;

1.4. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

1.5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното използване на ресурсите;

1.6. инвестициите в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;

1.7. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по-специално чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане на аквакултури);

1.8. насърчаването на затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до минимум потреблението на вода;

1.9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта).

 1. Подпомагането по точка 1 може да бъде предоставено за увеличаването на производството и/или осъвременяването на съществуващи предприятия за аквакултури или за изграждането на нови такива, при условие че промените са в съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС)№ 1380/2013.

(Член 34 Насърчаване на устойчиви аквакултури;)

Сектор „Малки проекти“

Допустими са дейностите по точки: 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.9

Сектор „Рециркулационни системи“

Допустими са дейностите по точки: от 1.1 до 1.9

От 1.4. само подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните и хуманното отношение към тях.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“

Допустими са дейностите по точки: от 1.1 до 1.9

 

Допустими разходи

Допустимите разходи не трябва да противоречат на:

 

 • правилата, описани в Регламент (ЕС) №508/15.05.2014 г. на Европейския парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство;
 • правилата, описани в Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;
 • Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
 • ПМС № 119/2014 за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.
 • да са за дейности, определени и извършени под отговорността на управляващия орган на ПМДР и съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ПМДР 2014-2020;
 • да са извършени от допустими бенефициенти съгласно критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на оперативната програма;
 • категориите разходи да са включени в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, и/или строителство) да е извършен в съответствие с действащото национално и с европейското законодателство;
 • за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
 • да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
 • да са извършени за продукти и услуги, които са реално доставени и извършени съобразно предварително заложените в административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.).
 • да не са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на ЕС в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент № 1303/2013, както и с други публични средства.

Допустими за финансиране са разходи, извършени преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г., от страна на кандидата до управляващия орган, за:

 

 1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;
 2. разходи за подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта или не надвишават левовата равностойност на 25 000 евро.
 3. закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, в съответствие с чл. 20 от ПМС 119.

(ПМС 119, чл. 20, Чл. 20. (1) Разходите за закупуване на земя и/или придобиване на ограничени вещни права са допустими при спазване на следните условия:

 1. към датата на покупката земята няма вещни и облигационни тежести, които да ограничават свободното й използване за целите на операцията, което се удостоверява с официални документи, издадени от компетентните държавни органи;
 2. продавачът не е закупил земята с публична безвъзмездна помощ дори и частично в периода за последните 10 години преди подаване на проектното предложение;
 3. да има пряка връзка между покупката на земята и/или придобиването на ограничени вещни права и целта на проекта, която трябва да е отразена в договора или в заповедта за предоставяне на финансова подкрепа;
 4. да има издаден документ от сертифициран оценител или от съответно упълномощен служебен орган, удостоверяващ, че цената на придобиване не надвишава пазарната стойност.

(2) Разходите за покупка на застроен недвижим имот са допустими, ако за недвижимия имот са изпълнени следните условия:

 1. налице е оценка от независим сертифициран оценител или от съответно упълномощен служебен орган, удостоверяващ, че сградата е построена в съответствие с националното законодателство, или са описани частите, които не са в съответствие и които ще бъдат приведени в съответствие по време на изпълнението на операцията; оценката трябва да удостовери, че цената на придобиване на недвижимия имот не надвишава пазарната стойност;
 2. към датата на покупката недвижимият имот няма вещни и облигационни тежести, които да ограничават свободното му използване за целите на операцията, което се удостоверява с официални документи, издадени от компетентните държавни органи;
 3. продавачът не е закупил имота (сградата и/или земята) с публична безвъзмездна помощ, дори и частично, в периода за последните 10 години преди подаване на проектното предложение.

(3) Закупуването на незастроени и застроени земи е допустимо на стойност до 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция. За изоставени земи и за такива, използвани преди това за промишлени цели, които включват сгради, това ограничение се увеличава на 15 на сто. При изключителни и добре обосновани случаи може да се разреши по-висок процент от горепосочените проценти за операции, свързани с опазване на околната среда.)

 1. Разходи за СМР, извършени след 1.01.2014 г., при условие, че операциите не са изцяло завършени съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.

(Чл. 57.

(2) Не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него.)

Извършването на всички останали допустими разходи, извън посочените от т.1 до т.4 е допустимо след подаване на формуляр за кандидатстване и след извършена проверка на място.

 

Категорията разходи, допустими за финансиране са инвестиционни разходи и разходи за услуги.

Разходите са допустими за финансиране, ако са направени от бенефициент и са платени между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2023 г.

Разходи, станали допустими в резултат на изменение в програмата, са допустими от датата на подаване на искането за изменение до Комисията или от датата на влизане в сила на решението за изменение на програмата, в случаите по чл. 96, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

(Чл. 96, 11. Управляващият орган уведомява Комисията за всяко решение за изменение на елементите на оперативната програма, които не попадат в обхвата на решението на Комисията, посочено во параграф 10, в рамките на един месец от датата на приемане на решението за изменение. В решениетоза изменение се посочва датата на влизането му в сила, която не може да предшества датата на неговото приемане.)

 1. Допустими за финансиране са дейностите по сектори, посочени във формуляра за кандидатстване.
 2. Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на дейностите по т. 1:

2.1. разходи за строително-монтажни работи. Допустими са след 01.01.2014 г.

2.2. закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг;

2.3. специализирана складова техника и складови транспортни средства за обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, транспалетни колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;

2.4. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или изпълнение на проекта;

2.5. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг);

2.6. разходи за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект; технологичният проект следва да е изготвен от специалист с образование, съответстващо на спецификата на технологията;

2.7. закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 20 от ПМС 119 (Повтаря се)

2.8. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;

2.9. сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на проекта, включително придобити чрез финансов лизинг;

2.10. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти –до 1% от стойността на инвестицията;

2.11. пунктове за продажба на собствена продукция в стопанства за аквакултура;

2.12. обучение на персонала, зает с производствената дейност - до 1% от стойността на инвестицията;

2.13. съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд;

2.14. инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг;

2.15. разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;

2.16. транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез финансов лизинг; с цел преценка на това съответствие изпълнителният директор на ИАРА определя оценяваща комисия, която да се произнесе относно тяхната необходимост, съобразно капацитета и нуждите на производствената дейност на кандидата във връзка с количеството продукция, за която е разработена производствената програма, заложена в инвестиционното намерение, част Б.

Допустимо е извършването на всички разходи, за които се кандидатства, след подаване на заявление за кандидатстване и извършена проверка на място от служители на ИАРА с изключение на разходите по подточки 2.4., 2.6. и 2.7., които могат да бъдат предварително извършени.

Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по- късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 19, ал. 1 и ал. 3 на ПМС № 119/2014 г.  Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.

(Чл. 19. (1) Допустими разходи, извършени във връзка с лизингови операции, са единствено лизинговите вноски при спазване на следните изисквания:

 1. лизинговите вноски са дължими и платени до изтичане на срока за изпълнение на операцията, финансирана по оперативната програма;
 2. разходът за лизинговите вноски, както и придобиването на актив посредством лизингов договор се доказва с фактура или със счетоводен документ с еквивалентна доказателствена стойност;
 3. максималната допустима цена е по-ниска от пазарната цена за закупуване на актива.

(3) Финансовата подкрепа може да бъде отпусната на лизингополучателя. В този случай са допустими разходите за лизинг при спазване на следните условия:

 1. пряк получател на финансирането от оперативната програма е лизингополучателят;
 2. при лизингови договори, които включват опция за покупка или предвиждат минимален лизингов период, равен на полезния срок на наетия актив, максималната сума, допустима за съфинансиране от оперативната програма, не може да надвишава пазарната стойност на наетия актив;
 3. по отношение на лизинговите договори финансовата подкрепа от оперативната програма се плаща на лизингополучателя на един или повече траншове съобразно реално платените лизингови вноски с изключение на случаите на авансово плащане; когато срокът на лизинговия договор изтича след крайната дата за получаване на финансова подкрепа от оперативната програма, допустими са само разходи, свързани с лизинговия наем, дължими и платени от лизингополучателя до тази дата;
 4. в случаите на лизингови договори, които не съдържат опция за закупуване и чиято продължителност е по-малка от полезния срок на наетия актив, допустими за съфинансиране са само лизингови вноски в рамките на периода за изпълнение на операцията, при условие че лизингополучателят докаже, че лизингът е бил най-ефективният метод за придобиване правото на ползване на актива; ако при използване на алтернативен метод (например наемане на оборудването) разходите биха били по-ниски, разликата ще бъде приспадната от допустимите разходи;
 5. в случаите на регионална държавна помощ разходите, свързани с придобиване на активи чрез лизинг, различни от земя и сгради, ще са допустими само ако лизингът е финансов и включва задължение за покупка на активите при изтичане на лизинговия период; при лизинг на земя и сгради лизинговият период трябва да не е по-малък от 5 години след датата на приключване на инвестиционния проект или да не е по-малък от 3 години, в случай че лизингополучателят е малко или средно предприятие;
 6. лизингови вноски, платени от лизингополучателя при лизинг с опция за продажба и незабавно наемане обратно на актива, могат да бъдат допустим разход при спазване условията на ал. 1, 2 и 3; в този случай разходите за придобиване на актива не са допустими за съфинансиране от оперативната програма.)

Сектор  „Малки проекти“

Допустими са разходите по точки : 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.9, 2.10, 2.12., 2.13.

Сектор „Рециркулационни системи:

Допустими са разходите по точки : от 2.1. до 2.16. , без точка 2.9.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства”

Допустими са разходите по точки от 2.1. до 2.16.

Недопустими разходи по процедурата:

Не са допустими разходи за проекти или дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за кандидатстване от кандидата, независимо дали всички свързани плащания са извършени от него, с изключение на разходите, посочени в графа „Допустими разходи по процедурата“.

Не са допустими за съфинансиране от ПМДР:

 1. разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на ЕС или от друга донорска програма;
 2. глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
 3. комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;
 4. данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;
 5. закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
 6. разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с изключение на разходите по финансови инструменти;
 7. лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;
 8. субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за финансови трансакции;
 9. разходи, които нямат пряка връзка с изпълнението на проекта;
 10. лихви по заеми и лихви по лизинг;
 11. разходи за изграждане на жилищни помещения, както и на сгради, които не са свързани с производствената дейност и изпълнението на проекта;
 12. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;
 13. банкови такси и разходи, свързани с гаранции;
 14. плащане в натура;
 15. прехвърляне на участия в търговски дружества;
 16. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура;
 17. инвестиции, свързани с търговия на дребно, с изключение на пунктове за продажба към стопанства за аквакултури;
 18. зарибителен материал и дейности по зарибяване;

ВАЖНО !!

Не е допустима по линия на ПМДР операция прехвърляне на собствеността върху предприятие.

 

Допустими целеви групи

 

В съответствие с ПМДР, безвъзмездната финансова помощ по Приоритет на Съюза 2 /ПС2/ „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”,  мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” ще бъде предоставена на съществуващи стопанства в сектор „Аквакултура“ и изграждането на нови такива.

Сектор „Малки проекти“

Целева група за подпомагане са съществуващи стопанства, за чиито проекти са кумулативно изпълнени следните условия:

 • проектът е представен от опериращо в сектор аквакултури предприятие;
 • стойността му не надвишава 50 000 евро;
 • проектът е за модернизиране на съществуващи ферми без да води до увеличаване на капацитета на стопанството.

При подаване на проектно предложение кандидатите не предоставят бизнес план.

Сектор „Рециркулационни системи“

Целева група за подпомагане са изграждането на нови рециркулационни стопанства, както и модернизация и/или разширяване на съществуващи рециркулационни стопанства.

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства “

Целева група за подпомагане са нови и съществуващи стопанства в сектор „Аквакултура“, с изключение на рециркулационни стопанства.

Начин на подаване на проектните предложения

 

Попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаването му с електронен подпис чрез системата ИСУН 2020.

Срок за изпълнение на проекта

Максималната продължителност на изпълнение на проект по мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” не следва да надвишава 18 месеца, както следва:

 1. За сектор „Малки проекти“ – до 6 месеца;
 2. Сектор „Рециркулационни системи“ и Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства” – до 18 месеца за одобрени проектни предложения, включващи СМР и до12 месеца за одобрени проектни предложения, без СМР.

 

Краен срок за подаване на проектно предложение

 

Не по-кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Очаквани резултати от процедурата

 

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурата”, ще се даде възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултура, и насърчаване на аквакултура с ефективно използване на ресурсите чрез продуктивни инвестиции, водещи до увеличаване на енергийната ефективност, ресурсната ефективност, намаляваща използването на вода и химикали, подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурата, включително подобряване на безопасността и условията на труд.

Индикатори по процедурата

 

 1. 1. Увеличение на количеството на продукцията от аквакултури ;
 2. Увеличение в стойността на продукцията от аквакултури;

3.Увеличение в количеството на продукцията от рециркулационни системи;

 1. Ферми за аквакултура, предоставящи екологични услуги;
 2. Промяна в количеството на продукцията от аквакултури, сертифицирани по доброволни схеми за устойчивост;
 3. Създаване на работни места;
 4. Запазване на работни места;
 5. Увеличение в нетната печалба.

Критерии за подбор

 

сектор „Малки проекти“:

 1. Подобряване на енергийната ефективност - 20 точки
 2. Подобряване на безопасността и условията на труд – 20 точки
 3. Срок за изпълнение на проекта :

- под три месеца – 20 точки

- от три до шест – 10 точки

 1. Стопанство попадащо в обхвата на „Натура 2000“ – 20 точки
 2. Прилагане на методи за аквакултурното производство, чувствително намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда в сравнение с обичайните практики в сектор аквакултура – 20 точки

Общ брой точки – 100 точки

Сектор „Рециркулационни системи“ и сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства”:

 

 1. Вид на предприятието – микро- и малко – 10 точки
 2. Създаване на нови работни места – 10 точки (едно работно място – 2 точки, от 2 до 5 работни места – 5 точки, и над 5 работни места – 10 точки)
 3. Запазване на съществуващите работни места в аквакултурното стопанство – 10 точки (Необяснимо противоречие? Трябва ли да назначим предварително някакви хора?)
 4. Основна дейност от аквакултура – 10 точки (за предходните три години 50% от приходите да са от производство на аквакултура)
 5. Прилагане на методи за аквакултурното производство, чувствително намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда в сравнение с обичайните практики в сектор аквакултура – 5 точки
 6. Подобряване на енергийната ефективност - 5 точки
 7. Подобряване на безопасността и условията на труд – 5 точки

8.Проектът предвижда провеждане на квалифицирано обучение на персонала – 5 точки

 1. Използване на технологии насочени към пълносистемно производство - 15 (с маточно стадо и извършване на селекционна дейност получава пълния брой точки, а без маточно стадо – 10 точки)

Максимален брой точки  - 75 точки