Untitled

Оптимизация на басейнов обем

 

Еко Аквакултури прилага математически анализ на басейновите площи и желаните тегловните групи риби може да се постигне най-ефективният метод за пълно оползотворяване на басейновият обем през цялото производствено време. Методът постига до 3,5 пъти по-висока използваемост на общия басейнов обем при същите гъстоти на посадките, минимални ресурсни разходи и с незначителен стрес за аквакултурата.

Графиката показва предимствата на оптимизираното непрекъснатото производство спрямо залповото партидно:

  1. Много по-пълноценно се оползотворява басейновата площ.
  2. Значително се повишават икономическите показатели на фермата.
  3. Постига се регулярност на доставките на пазарите.
  4. Постига се добре преценена плановост на фермата.

Пооперационни анализи

Трудоемкостта на процесите зависи основно от приетите технологични методи, съоръженията и инвентарните средства с които те се извършват. Влияние има също вида и особеностите на отглежданата аквакултура, както и вида и характера на избраната технология.

 

Нормативи за трудоемкост в интензивно производство на аквакултури няма разработени поради малкия опит, новостите в производството и огромния брой технологични варианти, които превръщат всеки един проект в уникална комбинация на технологични методи и производствени процедури, за които няма предварително разписани карти и хронометражи.

 

Еко Аквакултури прилага сравнителен метод за определяне на трудоемкостта на процесите, разчленявайки ги на отделни операции и работи за разработването на нормативи за трудоемкост в аквакултурите. 

Изчисления за най-добри крайни тегловни групи

Еко Аквакултури прави изчисления за ефекта от производство на риби с различни тегловни размери. Изчисленията включват в себе си факторен анализ на няколко фактора, като FCR, крива на растежа, цена на рибата, цена на фуража за различните възрастови групи, време за заемане на производствени площи, икономически ефект, и др.

 

На база на тези изчисления и пазарни наблюдения се определя най-добрите тегла, които да бъдат предлагани на пазара. Производството може да се настройва за приоритетно производство на всяка от тези тегловни групи в зависимост от пазарните изисквания.