Untitled

Проектиране и изграждане на риболюпилни

 

Еко Аквакултури проектира, изгражда и оборудва всички видове и типове риболюпилни.

 

Добре работещата люпилня е в основата на успеха на всяко бъдещото производство и дава предимства на компаниите в сектора. Стопанство притежаващо риболюпилня се нарича пълносистемно и получава предимство при кандидатстване по оперативните програми.

 

Предимства на фирмата при организиране на собствена люпилня:

 1. Относителна независимост от външни доставчици;
 2. Намаляване на риска от пренос на зарази от други ферми;
 3. Добавена стойност към производството;
 4. Пълноценно използване на административния капацитет и терена;
 5. Постигане на висока плановост и организираност на дейностите;

 

Организиране на пъстървова люпилня

Пъстървовите риболюпилни са специфични съоръжения съобразени с биологията на студенолюбивите видове от семейство пъстървови. Обикновено това производство стартира със закупуване на качествен хайвер в очен стадий

Тук трябва да кажем, че е възможно и сами да произвеждате хайвер в очен стадий по метода на доене на собствен родителски пасаж. Това обаче не е много добра идея ако искате да имате добри резултати и интензивно производство. Фирмите които произвеждат хайвер в очен стадий имат сложни и много скъпи генетични програми. Тези програми понякога достигат милиони евро. Следят се алелната подходящост на всяка двойка риби и множество характеристики, като:

 1. Бърз растеж;
 2. Добра биомаса;
 3. Подобряване на хранителния коефициент;
 4. Устойчивост на редица заболявания;
 5. Поведение при хранене;
 6. и много други;

 

За студенолюбиви видове в практиката са известни две основни инкубаторни системи:

Калифорнийски тип инкубатор

Инкубатори MariSource

Организиране на риболюпилни за топловодни видове

Обикновено се използват вертикани инкубатори: