Untitled

Окислородяване на водата

 

Осигуряването на достатъчно кислород във водата за отглеждане е от първостепенно значение във всяка аквакултура. Кислородът е първият лимитиращ фактор на жизнената среда. Рибите изискват кислород за да метаболизират храната и да растат. Чистият кислород, дозиран правилно, осигурява по-бързи темпове на растеж, по-добрър FCR, по-малко стрес и болести и по-високо качество на отглежданата риба. По същият начин и бактериалните съобщества в биофилтъра изискват минимално съдържание на кислород във водата за да се развиват. Разтвореният кислород във водата зависи от няколко фактора, като температура, състав, надмосрско равнище и др. Набавянето на необходимия кислород може да стане по два начина: Производство на място на чист кислород и снабдяване от външен източник с течен кислород.

Нивата на разтворен кислород във водата могат да бъдат увеличавани по два начина: аериране и окислородяване. Аерирането е неефективен метод. Значително по-добри резултати се позтига чрез окислородяване на водата.

Изчисленията за необходимият кислород в системата се правят със специализирани формули, като се взима предвид биомасата в басейните, температурата на водата, надморското равнище и други фактори. Окислородяването може да стане чрез използване на течен кислород от фирма снабдител или чрез производство на място с PSA система. Решението какво решение да вземете става на база изчисления, но най-общо казано за малки стопанства не е оправдано да произвеждат кислород, а да използват големите фирми снабдителки. За по-големи обекто обаче е оправдано да имат собствена система за производство на кислород. 

PSA кислородни генератори

PSA или Pressure Swing Adsorption е технология основаваща се на абсорбиране и разделяне на кислородните молекули на някои газове от смес от газове под влияние на налягане и абсорбент. Различни специфични абсорбционни материали (например зеолити, активен въглен, молекулни сита, и т.н.) се използват, като уловители за избрания вид газ.

Процесът се осъществява от поредица машини:

Еко Аквакултури предлага цялостни PSA системи за производство на кислород в аквакултурите.  Предлаганите от нас генератори на кислород са надеждни, лесни за употреба и с ниски оперативни разходи. Нашият сервиз  разполага с опитен персонал готов да Ви окаже съдействие по всяко време.

 

Кислородни реактори

Кислородните реактори са високоефективни съоръжения за разтваряне на кислорода във водата. Такива съоръжения са конусите, широко използвани в рециркулационните системи. Те обаче са скъпи и тежки съоръжения и заемат много пространство. Ние разработихме компактен модел на кислороден реактор, които се основава на същите физични принципи, като конусите, но е по-компактен и евтин вариант. Обадете се за повече подробности.

Предлагаме и традиционни конуси за окислородяване.

 

 

Криогенни съдове

Когато се изисква доставяне на по-големи количества технически газове, се предпочита те да бъдат доставяни в течно състояние, под формата на криогенна течност или газ под високо налягане, поради по-малкия обем, който заема течността в сравнение с газа.

Съдовете, които се използват, обикновено са вакуумно изолирани, а налягането на съхраняваната течност се контролира с помощта на автоматизирана система за регулиране.

Ако в съответното приложение е необходим газ, то тогава течността преди да достигне до технологичния процес се изпарява в изпарителна система и достига до процеса под формата на газ. Ако процесът може да използва директно течност, тя се доставя директно от съда за съхранение чрез криогенен, вакуумно изолиран тръбопровод.

Подобен начин на организация на доставката на технически газ е предпочитан от малки и средни потребители, като размерът на резервоара се определя в зависимост от потребностите. Необходимо е обемите да успяват да осигурят добро покриване на потреблението при средно и върхово натоварване и да се гарантира достатъчно ефективен график на зареждане на резервоарите при нормални условия на работа.

Самите резервоари обикновено се намират на територията на съответния потребител, а продуктът се доставя с превозно средство, от което се прехвърлят в резервоара. Резервоарите са специално проектирани, много добре изолирани съдове, специално предназначени за съхранение или транспортиране на газове в течна форма или криогенни газове. Те заедно с изпарителната система се разполагат в близост до мястото на използване.