Untitled

Рециркулационни системи

 

Еко Аквакултури изгражда до ключ модерни рециркулационни системи за производство на аквакулйтури. Системите проектирани и изградени от Еко Аквакултури се характеризират с висока надеждност при работа, съобразени са с всички последни открития и добри практики в света и имат много добър срок на откупуване. Ние можем да проектираме и изградим високотехнологични рециркулационни системи за производство, както на сладководни така и на соленоводни организми.

 

Рециркулационните системи са еманацията на технологиите за производство на водни организми. Те са и най-екологичният и енергоефективен начин на производство. Основното им предимство е пестенето на прясна вода и енергии, като същевременно поддържат оптимална среда за отглежданите организми.

Процеси

За третиране на използваната вода се използват серия от процеси. След като напусне басейните за отглеждане, водата първоначално се обработва за отстраняване на неразтворени вещества с механични филтри. След това навлиза в бофилтри за преобразуване на амоняка чрез аеробен цикъл наречен нитрификация. След този процес водата обикновено се обеззаразява с помоща на UV филтърни системи или други системи за дезинфекция.

Всеки от тези процеси може да бъде извършен с помощта на различни методи и оборудване. Целта е да се осигури здравословна среда, която максимално увеличава растежа и здравето на рибите. Изборът колко и какви технологии ще използвате в бъдещата си ферма зависи от много фактори. Някой от които са вида за отглеждане, гъстоти на посадката, хранене и т. н. 

Механична филтрация

Неразтворените вещества от отглеждането трябва да се отстранят от системата. Това става с помоща на механични филтри

Биологична филтрация

Биофилтърът е основна част от рециркулационната система. От жизнената дейност на рибите се натрупват вещества с различна степен на токсичност за рибите. Те се очистват с помоща на био филтриращи съоръжения. Биофилтриращите системи могат да бъдат проточно-пясъчни, триклинг филтри, филтри използващи технологията MBBR, RBC (ротационни биологични контактори). Най-широка употреба в практиката имат последните два вида.

Био филтрите изискват специални изчисления и се проектират според специфичните условия на всяка ферма.

Аериращи системи

Аериращата система се състои от аератори с различна технология. Могат да бъдат дифузори с винтови въздухудувки за нагнетяване на въздух или лопадкови повърхностни аератори. Дифузорните могат да дискови с EPDM лазерно пробити мембрани или маркучи отново пробити лазерно за да се гарантира малки размери на мехурчетата. Винтовата въздухудувка гарантира нагнетяването на въздуха и отделянето на мехурчето.

Окислородяване

Кислородът е първият лимитиращ фактор на жизнената среда. Рибите изискват кислород за да метаболизират храната и да растат. Чистият кислород, дозиран правилно, осигурява по-бързи темпове на растеж, по-добрър FCR, по-малко стрес и болести и по-високо качество на отглежданата риба. Окислородяването става чрез специализирани кислородни системи.

Дегазация

Целта на дегазиращите системи е премахване на разтворени газове във водата. Използва аерираща система и специална медия. Разчита се на факта, че разтвореният кислород във водата е антагонист на разтворените газове. Медията има за цел да удължи пътя на аерацията и да спомогне газообмена.

Озониращи системи

Озонирането е нов процес все по-често включван в съвременните рибни стопанства. Тези системи се влагат на входящата вода в конвенционалните рибни стопанства с цел дезинфекция. Те спомагат за премахване на патогените и разлагат органиката постъпваща от входящите канали. В рециркулационните системи те премахват миризмите на произведената продукция и увеличват производителността.

Ултравиолетова дезинфекция

UV стерилизацията е изключително важна система във всяка съвременна рециркулационна система. UV филтрите значително намаляват риска от забоялвания.

Температурен контрол

Системата за контрол на температурата е специализирана система използваща поредица от термопомпи, топлообменници и друга климатична техника за да контролира температурата на водата в рециркулационната система.