Untitled

Обучение на персонал

 

Специалистите от Еко Аквакултури имат капацитета и опита да обучат персонала Ви до необходимото ниво. Добре обученият персонал е гаранция за успеха на всеки бизнес. Особено във фермите за аквакултури, където разходите за храна и енергия формират основната част от себестойността на бъдещата продукция, персонал, който няма необходимите компетентности може да доведе фермата до сериозни загуби. Работата във ферма за аквакултури е много специфична. Нарушаване на съдържанието на разтворен кислород във водата може да доведе до масови загуби буквално за минути. Овлажняването на храната за риба, която е много скъпа, води до появата на микотоксини, които са летални за рибата и водят до сериозни загуби. Дълго време излагане дори на малки дози амоняк или нитрити може да наруши необратимо физиологичното състояние на отглеждания организъм и също да доведе до загуби.

 

Съвременните ферми за аквакултури стават все по технологични и сложни съоръжения. С глобализацията се пренесоха много заболявания и необходимостта от превантивна дейност и инсталиране на филтри за спиране на векторите на заболяванията станаха необходимост. Това са скъпи съоръжения и персоналът трябва да знае как да се отнася с тях.

 

Всички тези специфики определят важността от работа с добре обучен персонал. Понякога малко средства вложени на точното място водят до успехи в бъдеще.

Обучение на технолози за ферми за аквакултури

 

Изпълняващият длъжността технолог във ферма за аквакултури трябва да има завършено висше образование. Най-добре да е завършил биология със специалност аквакултури. В годините работа сме срещали добри технолози със средно образование, но те са рядкост.

 

Технологът на ферма за аквакултури трябва да се запознае подробно с биологията на отглежданият вид и неговите изисквания по отношение на храни, температурни режими и др.

 

Ние можем да обучим технолози за вашите ферми. Обучението преминава през теоретична и практична (теренна) работа. Изготвят се специализирани програми за специфични за всеки конкретен случай. Най-общо обучението включва следните модули:

 1. Биологични особености на отглежданият вид. Белези, полов диморфизъм, съзряване и др.;
 2. Физико-химични изисквания за средата на отглеждане. Измервания за разтворен кислород, pH, соленост, амоняк, нитрити, нитрати, твърдост и др.
 3. Биоосигуреност и стратегии за ограничаване на заболявания, хигиена и дезинфекции, превенции, лечения и ваксини. По важни заболявания на вида;
 4. Хранене, дози, подходящи храни, хранителни коефициенти (FCR), растежни показатели (SGR), стратегии за хранене и почивка, поведение при хранене. Тегла и тегловни групи;
 5. Работа с броячни, сортиращи машини и рибни помпи;
 6. Транспорт на жива риба и хибернация;
 7. Работа с филтри и филтриращи системи. UV филтриращи системи и дози;
 8. други

Обучение на лаборанти за ферми за аквакултури

 

В последно време необходимостта от назначаване на човек, който да се занимава с измерванията и пробите във фермата за аквакултури набира все по-голяма популярност. Подходящи за длъжността са лаборант-химици или биолози със средно образование.

 

Лаборантите правят ежедневните измервания на физико-химичните показатели на водната среда и на биологичните обекти. Ежедневно се взимат проби за показателите на кислородното съдържание във водата, pH, CO2, цикълът амоняк – нитрити- нитрати и други по желание на технолога. Правят се измервания на рибите за дължина и единично тегло и се записват в карнети. На база тези измервания се прилагат различни стратегии за отглеждане.

 

Ние можем да обучим лаборанти за вашите ферми. Обучението преминава през теоретична и практична (теренна) работа. Изготвят се специализирани програми специфични за всеки конкретен случай. Най-общо обучението включва следните модули:

 1. Физико-химични показатели на водната среда;
 2. Измервания и методология;
 3. Измерване на биологични обекти. Проби и пробовземане. Представителни извадки.;
 4. Аутопсии и приготвяне на препарати;
 5. Други

Обучение на рибовъди за ферми за аквакултури

 

Извършваме обучения на рибовъди за фермите за аквакултури. Обучението преминава през теоретична и практична (теренна) работа. Изготвят се специализирани програми специфични за всеки конкретен случай, като обучението сключва:

 1. Хигиена и дезинфекция на лични вещи и оборудване;
 2. Приемане, съхранение и транспортиране на храна;
 3. Хранене и работа със хваната и съоръженията за хранене;
 4. Улов, транспорт, броене и сортиране на водни организми;
 5. Поведение и абнормално поведение на водни организми;